Korduma kippuvad küsimused

Siit leheküljelt leiad vastused, mis on AI, kuidas see töötab ja mis erinevused on GPT-3 ja GPT-4 vahel.

Avalehele
Mis on OpenAI ja ChatGPT? Mida pakub digitar.ee?

OpenAI on tehisintellekti uurimisorganisatsioon, mis arendab AI tehnoloogiaid, sealhulgas ChatGPT-d. ChatGPT on AI-põhine vestlusmudel, mis on loodud loomuliku keele mõistmiseks ja genereerimiseks, võimaldades kasutajatel suhelda AI-ga vestluse vormis.

Digitar.ee on teenuse vahendaja ja ei ole seotud otseselt OpenAI või ChatGPTga ning võimaldab kasutajatel teha esmane tutvus AI tehnoloogiatega. Digitar.ee pakub GPT-4 kasutamist soodsama kuutasuga, kui GPT Plus, kuna kasutame OpenAI APIt. Samuti oleme valmis arendatud teemapõhised assistendid või juturobotid konkreetsemateks ülesanneteks, mis võimaldavad anda kasutajale paremaid ja kvaliteetsemaid vastuseid, kui geneerilised juturobotid (Bing, Snapchat jms).

 

Kuidas ChatGPT tehisintellekt õpib ja areneb?

ChatGPT, mis on üks näide suurest keelemudelist ehk LLM-ist (Large Language Model), õpib ja areneb masinõppe (Machine Learning, ML) ja süvaõppe (Deep Learning, DL) meetodite abil. LLM viitab tehisintellekti mudelile, mis on treenitud tohutute andmehulkade peal, hõlmates erinevaid keelenäiteid. Selline treeningprotsess võimaldab mudelil, nagu ChatGPT, õppida ära keelestruktuurid ja -mustrid, mis on vajalikud loomuliku ja kontekstipõhise teksti genereerimiseks.

ChatGPT puhul rakendatakse GPT (Generative Pre-trained Transformer) arhitektuuri. GPT on transformer-põhine mudel, mis tähendab, et see kasutab keerukaid algoritme, et mõista ja genereerida teksti. Transformerid on olulised nende võime tõttu käidelda pikki andmeseeriaid, näiteks teksti, pakkudes konteksti mõistmist ja järgnevate sõnade ennustamist.

Iga uue andmekogumi lisandumisega suureneb GPT mudeli võimekus mõista keerukamaid keelekasutusviise ja pakkuda täpsemaid vastuseid. See tähendab, et mudel ei ole mitte ainult “eeltreenitud” (pre-trained), vaid ka dünaamiliselt kohanduv, suutes kohaneda uute andmete ja kasutusstsenaariumitega. Täiendavalt on GPT mudelid disainitud selliselt, et nad suudavad mõista ka keerukamaid päringuid, mis nõuavad loovat mõtlemist ja sügavamat konteksti mõistmist, näidates üles kõrgema taseme keelelisi ja kognitiivseid võimeid.

Milliseid probleeme saab ChatGPT lahendada?

ChatGPT on kasulik mitmesugustes valdkondades, nagu tekstide koostamine, informatsiooni otsimine, keeleõpe ja klienditeenindus, pakkudes keerukate päringute lahendamiseks asjakohaseid vastuseid.ChatGPT õpib masinõppe ja süvaõppe meetodite abil, töödeldes suuri andmehulki, mis aitavad tal mõista keelestruktuure ja vastata kontekstipõhiselt.

Kuidas tagatakse kasutajate privaatsus ja andmekaitse?

OpenAI rõhutab kasutajate privaatsuse ja andmekaitse olulisust, rakendades rangeid turvameetmeid ja andmekaitsestandardeid, et kaitsta isikuandmeid ja säilitada kasutajate privaatsus.

Digitar.ee platvorm tagab kasutajate turvalisuse järgides parimaid turvameetmeid ja hoides kasutajate andmed krüpteeritult. Kõik vestlused salvestatakse kvaliteedikontrolliks ja kustutatakse kahe kuu möödudes. Kasutajate vestlused on anonüümsed.

Ära jaga kunagi ühegi AI platvormiga oma privaatseid isikuandmeid, paroole, tervisega seotud isiklike küsimusi ega organisatsioonide salastatud infot. 

Kuidas saab ChatGPT-ga integreerida?

ChatGPT-d saab integreerida erinevatesse süsteemidesse ja rakendustesse API-de kaudu, võimaldades AI kasutamist erinevates rakendustes ja teenustes.

Millised on ChatGPT kasutamise piirangud?

ChatGPT kasutamisel tuleb arvestada eetiliste ja juriidiliste piirangutega, nagu autoriõigus, privaatsus ja sobimatu sisu vältimine.

Kuidas OpenAI ja ChatGPT mõjutavad tuleviku töökohti?
OpenAI ja ChatGPT mõjutavad tuleviku töökohti oluliselt, tuues kaasa automatiseerimise suurema ulatuse ja uued töövõimalused. Nende tehnoloogiate areng võimaldab optimeerida ja automatiseerida rutiinseid ja korduvaid ülesandeid, mis võib viia töökohtade ümberkujundamiseni, eriti andmeanalüüsi, klienditeeninduse ja sisuloomise valdkondades. Samal ajal loovad need tehnoloogiad uusi töövõimalusi AI arendajatele, andmeteadlastele ja spetsialistidele, kes suudavad integreerida AI lahendusi erinevatesse tööstusharudesse. Oluline on ka töötajate oskuste täiendamine, et nad suudaksid uute tehnoloogiate abil paremini toime tulla ja oma tööülesannete täitmisel neid ära kasutada. Lisaks võivad OpenAI ja ChatGPT pakkuda tööriistu otsustamisprotsesside toetamiseks, aidates seeläbi kaasa strateegilise planeerimise ja probleemide lahendamise tõhustamisele.

Digitar.ee platvorm on loodud selleks, et toetada töökohtade arengut tehisintellekti abil, pakkudes erinevaid AI-põhiseid lahendusi ja tööriistu. Need tööriistad aitavad automatiseerida rutiinseid ülesandeid, suurendades seeläbi tootlikkust ja võimaldades töötajatel keskenduda keerukamatele ja loovamatele väljakutsetele. Aitame  väike ja keskmise suurusega ettevõtetel kohanduda kiiresti muutuva tööturu ja tehnoloogiate arenguga. Platvorm soodustab ka uute oskuste omandamist ja AI-tehnoloogiate paremat mõistmist.

Millised on peamised erinevused OpenAI API platvormi ja kuupõhise tasulise ChatGPT teenuse vahel?

OpenAI API platvorm ja kuupõhine tasuline ChatGPT teenus erinevad oma funktsionaalsuste ja kasutusvõimaluste poolest. OpenAI API võimaldab arendajatel integreerida OpenAI loodud mudelid, nagu GPT-3 ja GPT-4, oma rakendustesse (näiteks sellise teenuse vahendaja on digitar.ee). See pakub paindlikkust ja kohandamisvõimalusi. Seevastu kuupõhine tasuline ChatGPT teenus võimaldab luua ja hallata kohandatud GPT mudeleid ning võib pakkuda rohkem ressursse ja tugiteenuseid.

 1. Kohandamine ja peenhäälestus: ChatGPT variant on täiendavalt peenhäälestatud, kasutades inimese vastusepõhist tugevdavat õppimist, mis parandab selle teksti genereerimise võimekust võrreldes OpenAI standardsete API mudelitega. OpenAI on käivitanud ka platvormi kasutaja kohandatud “GPT-de” jaoks, mis võimaldab luua spetsialiseeritud vestlusroboteid konkreetsete ülesannete jaoks.
 2. Hinnastamisstruktuur: OpenAI API platvorm töötab tavaliselt maksa-nii-palju-kui-kasutad mudelil, kus hinnakujundus põhineb API kasutamisel. Erinevalt sellest võib tellimuspõhine ChatGPT teenus pakkuda kindlat kuutasu. Näiteks on teada, et ChatGPT Plus pakub kindlat kuutasu.
 3. Ligipääs ja Kasutamine: OpenAI API abil on arendajatel võimalik integreerida AI mudeleid omaenda rakendustesse või teenustesse (nagu ka digitar.ee). API pakub ligipääsu erinevatele OpenAI mudelitele, sealhulgas GPT-3 ja GPT-4, sõltuvalt tellimusest. Teisest küljest pakub ChatGPT Plus kasutajatele GPT-4 kasutamist ChatGPT liideses, teatud piirangutega päringute arvule kindla aja jooksul.

  Digitar.ee pakub ainult “targemat” ehk GPT-4 mudeli kasutamist.

 4. Sihtgrupp ja rakendus: OpenAI API on rohkem sobilik arendajatele, kes soovivad integreerida AI võimekusi oma rakendustesse ettevõtte tasemel, samas kui ChatGPT tellimusteenused nagu ChatGPT Plus on rohkem suunatud individuaalsetele kasutajatele või väiksemamahulistele rakendustele.
 5. Digitar.ee on teenuse vahendaja ja ei ole seotud otseselt OpenAI või ChatGPTga ning võimaldab kasutajatel teha esmane tutvus AI tehnoloogiatega. Digitar.ee pakub GPT-4 kasutamist soodsama kuutasuga, kui GPT Plus, kuna kasutame OpenAI APIt. Samuti oleme valmis arendatud teemapõhised assistendid või juturobotid konkreetsemateks ülesanneteks, mis võimaldavad anda kasutajale paremaid ja kvaliteetsemaid vastuseid, kui geneerilised juturobotid (Bing, Snapchat jms).
Mis vahe on GPT-3 ja GPT-4 mudelitel?

GPT-4 ja GPT-3 versioonide peamised erinevused seisnevad nende mudelite suuruses, jõudluses ja arhitektuurilistes täiustustes:

 1. Parameetrite arv: GPT-3 on treenitud 175 miljardi parameetriga, samas kui GPT-4 parameetrite arv on oluliselt suurem. Rohkem parameetreid tähendab, et mudel on paremini varustatud õppima ja üldistama mustreid andmetest, mille pealt see treenitud on, võimaldades genereerida koherentsemat ja kontekstuaalsemat teksti.
 2. Modaalsus: Erinevalt GPT-3-st, mis on unimodaalne ja suudab töödelda ainult tekstisisendeid, on GPT-4 multimodaalne. See tähendab, et GPT-4 suudab töödelda ja genereerida nii teksti kui ka piltide sisendeid ja väljundeid, mis muudab selle palju mitmekülgsemaks ja võimaldab täita keerukamaid ülesandeid, mis nõuavad teksti ja pildi modaliteetide kombineerimist.
 3. Jõudlus ja täpsus: GPT-4 pakub oluliselt paranenud täpsust ja kontekstuaalset mõistmist võrreldes GPT-3-ga. See võimaldab mudelil toota intelligentsemaid ja loovamaid vastuseid erinevatele teksti- ja pilditüüpidele, näiteks teadusartiklitele, luulele, õiguslikele dokumentidele jms. Samuti on GPT-4 vähem altid “hallutsinatsioonidele” ehk vastustele, mis ei ole sisendiga seotud või ei ole mõttekad.
 4. Pika teksti käitlemine: Projekteerimisel, kus on vaja tegeleda pikkade tekstisekventsidega, võib GPT-4 olla kasulikum, kuna see on kavandatud paremini käsitsema selliseid sisendeid kui GPT-3, pakkudes paremat koherentsust ja asjakohasust genereeritud sisus.
 5. Teamised reaalsest maailmast: GPT-4 on treenitud andmetega kuni aprillini 2023. GPT-3 kohta on teada, et selle teadmiste lõikekuupäev on varasem, kuid täpset kuupäeva on keerulisem leida. Mõned allikad viitavad GPT-3.5 puhul jaanuarile 2022.
 6. Digitar.ee pakub vaid GPT-4 mudelit ja seetõttu on selle API kasutamine ka oluliselt kallim, võimekam ja kvaliteetsem GPT-3 mudelitest.
Mitmes maailma keeles saab GPT-4'ga rääkida?

GPT-4, nagu ka varasemad GPT mudelid, on treenitud mitmekesiste andmekogumite peal, mis sisaldavad teksti paljudes keeltes. See võimaldab mudelil mõista ja genereerida teksti mitmes keeles, kuigi täpset arvu keelte kohta, mida GPT-4 toetab, ei ole ametlikult välja toodud. Tuleb arvestada, et kuigi GPT-4 suudab töötada mitme keelega, võib selle võimekus ja täpsus erinevate keelte puhul varieeruda, olles kõige parem inglise keeles, millel on olnud treeningandmetes suurim esindatus. Lisaks võib GPT-4 olla võimekam käsitlema laialdaselt kasutatavaid keeli võrreldes vähemlevinud keeltega.

Digitar.ee platvormil võid GPT’le öelda, millises keeles ta peaks rääkima või mis keelde teksti tõlkima.

Kas mul peab olema ChatGPT konto?

Digitar.ee platvormi kasutamiseks ei pea omama ChatGPT või OpenAI kontot.